Kişisel Verilerin Korunması

Mutlu Tatil Köyü ( AKELYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ ) KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI

 

İnternet sitemiz üzerinden bizimle paylaşabileceğiniz isim, telefon numarası, e-mail adresi, doğum tarihi ve diğer nüfus bilgileri, işyeriniz, kontak kişisi bilgileri, kredi kartı bilgileri ile İnternet sitemiz tarafından otomatik olarak toplanabilecek trafik bilgileri gibi kişisel veri niteliğindeki bilgileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz MUTLU HOTELS, MUTLU BUNGALOW, MUTLU BUNGALOW HOTELS, MUTLU BUNGALOW HOTELS & KAMP ALANI,Mutlu Tatil Köyü ( AKELYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ ) unvanlı şirketimiz (“Şirket”) tarafından işlenmekte olup, bu verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Şirketimiz’ce her türlü idari ve teknik tedbir alınmaktadır. Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(KVK) uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketlerimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

Toplanan kisisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimiz  ile iş iliskisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini, denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), şirketimiz  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirketimize dahil olan ve ileri de olacak şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Misafirlerimiz, içinde bulundukları şartları Şirketlerimiz ile paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini paylaşabilmektedirler (Misafirimiz özel nitelikli verisini paylaşarak özel hizmet talep etmesi durumunda; Örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık istemesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta oda talep etmesi, fıstık alerjisi nedeniyle kuruyemiş içermeyen tatlı hazırlamamızı talep etmesi vb.). Misafirlerimizin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik onlara özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve misafirlerimizin bu ihtiyaçlarını gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Şirketlerimiz, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmekte kaydedilmekte, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

Topladığımız tüm kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

- Sitemiz üzerinden hizmet almanıza, rezervasyon yapmanıza ve sözleşme kurmanıza olanak sağlamak, satın aldığınız veya talep ettiğiniz hizmetlerimizle ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri yürütmek,

- Hizmetlerimizle ve sitemizle ilgili sorularınıza yanıt vermek,

- Onayınız halinde ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz reklam, çekiliş, tanıtım, duyuru ve kampanyalara ilişkin bilgileri tarafınıza göndermek, bu kapsamda ürün tercihlerinizi belirleyerek yalnızca sizi ilgilendirebilecek içeriklerin size ulaşması amacıyla analiz yapmak,

- Veri analizi, güvenlik, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi İnternet sitemizin işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,

-Muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek.

Alınan önlemlere karşın herhangi bir kişisel verinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında toplamış ve işlemekte olduğumuz tüm kişisel verileriniz ya açık rızanız ya da ilgili kanuni istisnalar kapsamında işlenmekte olup, söz konusu verileriniz yine açık rızanız veyahut kanuni istisnalar mevcut olduğu durumlarda Şirketimiz’in iştiraki olan diğer Mutlu Hotels şirketleri, danışmanlarımız ve size hizmetlerimizi sunarken destek aldığımız iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürenin sonunda silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerine tabi tutulacaklardır. 

Kişisel Veriler Kanunu uyarınca, kişisel verilerinize ilişkin olarak çeşitli haklara sahip olduğunuzu ve bu haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Bu kapsamda:

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için Şirketimiz’ e yöneltebileceğiniz tüm taleplerinizi lütfen sorumlu personele aşağıdaki e-mail adresi üzerinden yazılı olarak iletiniz:

info@mutlutatilkoyu.com

 

 

Share
pragma